Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Další vzorky už do akreditované laboratoře VÚVč Dol neposílejte!

Sběrné místo zakládá místní včelařský spolek nebo jednotlivec pro všechny včelaře ve svém okolí bez ohledu na členství ve spolku registrací Sběrného místa.Sběrné místo mohou založit také okresní organizace ČSV jako záložní Sběrné místo pro včelaře z příslušného okresu, kteří nenašli ve svém okolí žádné funkční Sběrné místo na úrovni místního včelařského spolku.

  1. Po vyplnění registračního formuláře se Sběrné místo objeví v Registrovaných Sběrných místech a je tímto považováno za funkční Sběrné místo, na něž se mohou obracet všichni včelaři z okolí Sběrného místa, respektive z příslušného okresu.
  2. Sběrné místo stanoví minimálně jeden závazný termín pro sběr směsných vzorků měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor II. Tento termín by měl být stanoven tak, aby všem včelařům, kteří budou mít o toto vyšetření zájem, umožnil přípravu a odevzdání směsného vzorku před nebo po odběru zimní měli pro vyšetření na varroázu, tedy v období mezi 21. lednem – 15. březnem 2019.
  3. Doporučujeme všem Sběrným místům, aby termín(y) sběru směsných vzorků měli pro vyšetření na MVP vhodným způsobem zveřejnila a případně sama aktivně oslovila včelaře ve svém okolí a sdělila jim všechny nezbytné informace pro hladký průběh sběru vzorků.
  4. Ve stanoveném termínu provede Sběrné místo sběr vzorků od včelařů. Při převzetí vzorku od včelaře zkontroluje, že je vzorek řádně zabalen a označen kampaňovým Štítkem. Špatně zabalené nebo nesprávně označené vzorky nemusí Sběrné místo přijmout k dalšímu zpracování.
  5. Po uzavření sběru vzorků od včelařů Sběrné místo zpracuje všechny přijaté vzorky podle postupu popsaného v instrukci Zpracování vzorků krok za krokem. Vzorky se žádankou na vyšetření odešle nebo osobně doručí do VÚVč Dol tak, aby tam byly nejpozději 31. března 2019.
  6. Sběrné místo plní po dobu kampaně také funkci informátora a organizátora kampaně v oblasti své působnosti pro včelaře, kteří nepracují s počítačem a nemají proto přístup ke stránkám www.hrrnamor.cz. Ty jsou primárním zdrojem aktuálních informací ke kampani.
  7. Sběrné místo může při splnění stanovených podmínek získat náhrady za práci Sběrného místa.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje