1. Sběrné místo zakládá místní včelařský spolek pro všechny včelaře ve svém okolí bez ohledu na členství ve spolku registrací Sběrného místa.
  2. Sběrné místo mohou založit také okresní organizace ČSV jako záložní Sběrné místo pro včelaře z příslušného okresu, kteří nenašli ve svém okolí žádné funkční Sběrné místo na úrovni místního včelařského spolku.
  3. Po potvrzení přihlášky se Sběrné místo objeví na konci Seznamu registrovaných Sběrných míst a je tímto považováno za funkční Sběrné místo, na něž se mohou obracet všichni včelaři z okolí Sběrného místa, respektive z příslušného okresu.
  4. Sběrné místo stanoví minimálně jeden závazný termín pro sběr směsných vzorků měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor. Tento termín by měl být stanoven tak, aby všem včelařům, kteří budou mít o toto vyšetření zájem, byl dán dostatečný čas na odběr vzorků měli po odevzdání vzorků zimní měli pro vyšetření zimní měli na varroázu. Doporučujeme, aby tento termín byl cca 3 týdny po odevzdání vzorků zimní měli, tj. zhruba v období první dekády března 2018.
  5. Doporučujeme všem Sběrným místům, aby termín(y) sběru směsných vzorků měli pro vyšetření na MVP vhodným způsobem zveřejnila a případně sama aktivně oslovila včelaře ve svém okolí zapojené do kampaně (viz Seznam registrovaných včelařů) a sdělila jim všechny nezbytné informace pro hladký průběh sběru vzorků.
  6. Ve stanoveném termínu provede Sběrné místo sběr vzorků od včelařů. Při převzetí vzorku od včelaře zkontroluje, že je vzorek řádně zabalen a označen. Špatně zabalené nebo označené vzorky nemusí Sběrné místo přijmout k dalšímu zpracování.
  7. Po uzavření sběru vzorků od včelařů Sběrné místo označí každý vzorek očísluje a následně sestaví Souhrnný seznam včelařů s čísly vzorků pro vyšetření. Čísla vzorků na obalech se pochopitelně musí shodovat s číslem v seznam. Postup je obdobný jako při zpracování seznamu vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu. Sběrná místa, která mají přístup do Centrálního informačního systému ČSV (CIS), mohou využít jeho přednastavené formuláře. Ostatní si mohou stáhnout formulář Příloha návrhu na vyšetření měli v elektronické podobě ve formátu DOC nebo XLS zde. Kód vyšetření je ExM110 MVP VyLa (BV).
  8. K Souhrnnému seznamu vzorků připravenému podle předcházejícího bodu připojí Sběrné místo Průvodní dopis s vyplněným záhlavím. Bude-li Sběrné místo mít i včelaře, kteří označením svého vzorku projeví zájem o zaslání Individuálního protokolu, vyplní Sběrné místo do tabulky v průvodním dopisu také údaje potřebné k identifikaci těchto včelařů a k zaslání Individuálních protokolů na jejich adresy.
  9. Všechny sebrané vzorky spolu se seznamem vzorků podle bodu 7. a s průvodním dopisem podle bodu 8. uloží Sběrné místo do krabice nebo jiného vhodného obalu tak, aby při přepravě do akreditované laboratoře nedošlo k poškození, otevření nebo dokonce smíchání jednotlivých vzorků. Takto zabalené vzorky Sběrné místo odešle nebo doručí na adresu akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích – Dole 94, pošta Libčice nad Vltavou, PSČ: 252 66.
  10. Výsledky vyšetření všech vzorků budou oznámeny včelařům prostřednictvím Sběrného místa, ve kterém odevzdali své vzorky. Včelaři, kteří si objednají zaslání Individuálních protokolů o vyšetření, budou tyto zaslány přímo poštou na adresu uvedenou v tabulce Průvodního dopisu.