Kampaň Hrr na mor! vznikla z iniciativy několika včelařských aktivistů na Slánsku a Kladensku, které zaštítila okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno. Tito aktivisté připravili projekt pro všechny včelaře ve Středočeském kraji, na jehož realizaci se jim podařilo získat mimořádnou dotaci Středočeského kraje. Úspěch tohoto projektu v konkurenci s projektem Obnova úlů, na nějž žádal o dotaci Sekretariát ČSV tkví v tom, že je určen pro drtivou většinu včelařů ve Středočeském kraji a řeší jeden z nejzávažnějších problémů včelařské praxe – nebezpečnou nákazu MVP.

Tvůrci projektu byli při jeho přípravě limitováni především časem, který je dán jednak horizontem čerpání dotace a také načasováním vyšetření včelstev před zahájením snůškové sezóny 2018. Proto zvolili velmi netradiční způsob řešení, které se opírá o:

 • přímé oslovení všech včelařů ve Středočeském kraji několika kanály současně
 • nekonformní způsob komunikace, která má upoutat pozornost a zajistit dobrou průběžnou informovanost všech zúčastněných
 • důslednou dobrovolnost a pozitivní motivaci k účasti včelařů i včelařských spolků k účasti v kampani
 • důvěru ve zdravý rozum a dobrou vůli všech včelařů

Na rozdíl od podobných kampaní realizovaných v jiných krajích České republiky, které se většinou omezovaly na místně omezené plošné vyšetření včelstev s cílem odhalení doposud neznámých ohnisek MVP, má kampaň Hrr na mor! větší ambice a cíle:

 1. Na prvním místě je samozřejmě odhalení případných skrytých ohnisek MVP
 2. Neméně důležitým cílem kampaně je „probuzení“ včelařů a osvěta problematiky MVP. Bez toho, aby všichni včelaři znali a pochopili všechna rizika spojená s MVP a dodržovali závazná pravidla spojená s touto nebezpečnou nákazou, bude plošné vyšetřování včelstev na MVP jen vyhazováním peněz.
 3. Nekonformní způsob komunikace i organizace kampaně má ukázat, že závažná témata ve včelařství lze efektivně řešit i moderními metodami marketingové komunikace.
 4. Poradna MVP je první institucí svého druhu, která má pomáhat řešit akutní problémy včelařů postižených MVP a sloužit jako katalyzátor spolupráce mezi těmito včelaři a Státní veterinární správou v zájmu co nejrychlejšího řešení problému a minimalizace škod v důsledku nákazy. Vedle této primární funkce bude sloužit i jako zdroj velmi cenných informací pro studium problematiky MVP a pro hledání nových metod boje proti MVP.
 5. Kampaň nerozlišuje mezi členy a nečleny Českého svazu včelařů. Připravili ji sice členové ČSV a zaštiťuje ji OO ČSV Kladno a Sekretariát ČSV, podmínky pro účast v kampani však mají všichni včelaři i včelařské spolky ve Středočeském kraji stejné, jakož i jako benefity z ní plynoucí:
  • Včelaři si mohou nechat zadarmo vyšetřit svá včelstva a zjistit tak aktuální nákazovou situaci u sebe a ve svém okolí. Ti, kteří potřebují protokol o vyšetření ExM110 MVP VyLa (BV) ať proto, že prodávají či rozdávají oddělky, kočují nebo jen plánují převoz včelstev na jiné stanoviště mimo svou obec, si mohou objednat zaslání tohoto protokolu za zvýhodněnou cenu 100 Kč.
  • Základním a okresním organizacím ČSV, které poskytnou své zázemí a služby v rámci Sběrného místa neorganizovaným včelařům ve své oblasti působnosti, se otevírá možnost navázat tolik potřebné kontakty a ohladit mnohdy velmi ostré hrany vzájemných vztahů mezi různými zájmovými skupinami včelařů. Před nákazou MVP jsou si všichni včelaři rovni a jednotný postup proti této hrozbě, spolupráce, otevřenost a vstřícnost bez ohledu na názorové rozdíly v jiných oblastech jsou zásadní pro efektivní boj proti MVP.
 6. Kampaň Hrr na mor! není jednorázovou účelovou akcí zaměřenou na čerpání dotací, nýbrž pilotní projekt, který má otestovat nové metody práce a vytvořit model pro dlouhodobou systematickou práci směřující k řešení zásadního problému včelařské praxe a potažmo ke snižování nákladů spojených s eradikací MVP jak na straně včelařů, tak i na straně státu.