1. Kampaň bude zahájena distribucí Včelařství č. 2/2018 v týdnu od 22. ledna 2018. Přílohou tohoto čísla časopisu rozesílaného středočeským včelařům – členům ČSV bude obálka s dopisem – pozvánkou k zapojení do kampaně, přihláškou do kampaně a kampaňovým letáčkem. Tento tzv. direct mail bude současně distribuován také včelařům – nečlenům ČSV prostřednictvím osobních kontaktů či na doporučení.Elektronická verze direct mailu bude rozeslána e-mailem na adresy včelařů ve Středočeském kraji, které má v databázi Státní veterinární správa opírající se o data ČMSCH. Třetím komunikačním kanálem bude rozeslání elektronické verze direct mailu na adresy včelařských spolků, které jej mohou distribuovat dále na adresy těch včelařů, kteří nejsou ani v databázi CIS ani v databázi ČMSCH.
 1. Podle instrukcí, které dostanou v direct mailu nebo na těchto webových stránkách, se včelaři mohou vyplněním Přihlášky zapojit do plošného vyšetření včelstev na MVP.
 1. Paralelně s distribucí direct mailu, adresovaného středočeským včelařům, bude rozeslána současně elektronickou a papírovou cestou výzva všem včelařským spolkům ve Středočeském kraji, aby se zapojily do kampaně Hrr na mor! jako tzv. Sběrná místa. Instrukce k registraci Sběrného místa jsou součástí této výzvy a pravidla jejich fungování budou trvale umístěna a průběžně aktualizována na těchto webových stránkách.
 1. V sobotu 27. ledna 2018 se uskuteční v prostorách VÚVč v Dole zahajovací konference pro zástupce včelařských spolků, kteří mají zájem o zřízení Sběrného místa a chtějí s organizátory projednat osobně cokoliv, co se týká kampaně Hrr na mor!. Touto konferencí bude Kampaň Hrr na mor! oficiálně odstartována.
 1. Termín uzávěrky přihlášek do kampaně Hrr na mor byl stanoven na 31. leden 2018 s ohledem na to, aby bylo možno sestavit plán sběru vzorků před termínem pro odevzdání vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu, kterým je 15. únor 2018. Sběrná místa totiž budou mít možnost využít sebrané vzorky zimní měli pro obě vyšetření (na varroázu i na MVP) současně.
 1. Přihlášky včelařů i Sběrných míst do kampaně budou automaticky uloženy do příslušných Seznamů, které budou trvale zveřejněny na těchto webových stránkách v rozsahu dat uveřejněných v Přihláškách. Každý včelař i Sběrné místo si tak budou moci okamžitě zkontrolovat, zda jejich Přihláška byla přijata a následně budou mít přehled o všech zapojených včelařích a Sběrných místech.
 1. Včelař si ze Seznamu Sběrných míst vybere Sběrné místo, které mu bude vyhovovat a v termínu stanoveném Sběrným místem odevzdá svůj správně zabalený a označený směsný vzorek či vzorky (viz Návod k přípravě směsného vzorku) na jím zvolené Sběrné místo. Sběrná místa naopak mohou sama aktivně oslovovat včelaře ve své oblasti působnosti, aby u nich odevzdali své vzorky na vyšetření.
 1. Sběrné místo zpracuje všechny směsné vzorky podle instrukcí, které najdou v kapitole Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa, a odešle je na vyšetření do VÚVč v Dole, které bude vzorky vyšetřovat (na MVP, případně i na varroázu).
 1. VÚVč Dol bude vyšetřovat vzorky v pořadí, v jakém budou přicházet z jednotlivých Sběrných míst. Napřed budou vyšetřeny směsné vzorky na varroázu, aby byla dodržena lhůta vyšetření daná Státní veterinární správou. Následně bude probíhat vyšetření vzorků na MVP. Lhůta pro vyšetření směsných vzorků na MVP bude záviset na množství včelařů zapojených do kampaně. Přednostně však budou vyšetřovány směsné vzorky včelařů, kteří si objednají zaslání individuálního protokolu, aby jej dostali ještě před zahájením snůškové sezóny.
 1. Výsledky vyšetření směsných vzorků v podobě hromadných protokolů budou odeslány zpět na Sběrná místa, která směsné vzorky odeslala. V seznamu Sběrných míst a případně pak i na Mapě budou označena Sběrná místa, jejichž vzorky už byly vyšetřeny.
 1. Sběrná místa budou jedním z kanálů, kterým budou informace o výsledcích vyšetření proudit ke včelařům zapojeným do kampaně. Dalšími kanály, kterými budou proudit výsledky vyšetření v obecné rovině, budou pravidelná zpravodajství o kampani v časopise Včelařství a tyto webové stránky.
 1. Včelař, který bude chtít dostat podrobné výsledky vyšetření svých včelstev okamžitě po vyšetření nebo bude potřebovat individuální protokol o vyšetření ExM110 MVP VyLa (BV), například proto, že prodává oddělky, kočuje nebo jen plánuje přesun včelstev na jiné stanoviště mimo svůj katastr, si může jeho zaslání objednat za příplatek 100,- Kč zatržením příslušného políčka v Přihlášce.
 1. S výhradou výše uvedeného příplatku za zaslání individuálního protokolu o vyšetření je pro včelaře zapojení do kampaně bezplatné. Sběrné místo nemá právo vybírat žádné poplatky za sběr vzorků od včelařů a jejich zpracování. Sběrná místa budou za svou práci odměněna podle Pravidel pro zřízení a fungování Sběrných míst.

Kampaň prevence moru včelího plodu a za demýtizaci této nebezpečné nákazy
 ve Středočeském kraji finančně podporuje