Sběrná místa mohou ale nemusí přijímat od včelařů směsné vzorky zimní měli pro vyšetření na varroázu, které budou současně určeny pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor.

Vyšetření varroázy i moru z jednoho vzorku je časově náročnější postup, tato možnost je v rámci kampaně Hrr na mor zpoplatněn  a  to  poplatkem  ve  výši  50,- Kč za jeden směsný vzorek zimní měli  určený na obojí vyšetření.. Organizátoři kampaně tak vycházejí vstříc požadavkům některých včelařských spolků, které o to požádaly. Doporučují však všem Sběrným místům, aby k tomuto řešení přistupovali spíš výjimečně u těch včelařů, kteří z nějakých důvodů nemohou zajistit sběr vzorků standardním způsobem.

V tom případě se budou Sběrná místa řídít následujícím postupem:

  1. Včelař označí směsný vzorek zimní měli pro vyšetření na varroázu červeným nápisem „Také MVP“ příp. „Také mor“ a odevzdá jej nejpozději do termínu stanoveného Sběrným místem pro sběr směsných vzorků měli pro vyšetření na varroázu, tzn. nejpozději do 15. 2. 2018. Přesný termín stanovuje Sběrné místo, pokud vůbec bude takové vzorky přijímat.
  2. Sběrné místo zahrne všechny vzorky „Také MVP“ do standardní žádanky pro vyšetření na varroázu a do příslušné kolonky v seznamu vzorků vyznačí u vzorků, které mají být vyšetřeny i na MVP, požadavek na vyšetření velkým červeným „M“.
  3. Všechny vzorky zimní měli „Také MVP“ s vyplněnou žádankou a průvodním dopisem (viz body 7. a 8. Pravidel pro zřízení a fungování Sběrného místa) uloží Sběrné místo do krabice nebo jiného vhodného obalu tak, aby při přepravě do akreditované laboratoře nedošlo k poškození, otevření nebo dokonce smíchání jednotlivých vzorků. Takto zabalené vzorky Sběrné místo odešle nebo doručí na adresu akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích – Dole 94, pošta Libčice nad Vltavou, PSČ: 252 66 ve lhůtě stanovené pro odeslání vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu.
  4. Výsledky vyšetření všech vzorků budou oznámeny včelařům prostřednictvím Sběrného místa, ve kterém odevzdali své vzorky.  VÚVč zašle spolu s hromadným protokolem o vyšetření vzorků na varroázu a MVP Sběrnému místu také fakturu s poplatky za rozdělení vzorků na dvě vyšetření. Poplatky za rozdělení směsných vzorků zimní měli na dvě vyšetření uhradí VÚVč Sběrné místo. To, zda a jak tento náklad přenese Sběrné místo dále na včelaře, je na dohodě mezi Sběrným místem a včelařem.
    Včelaři, kteří si objednají zaslání Individuálních protokolů o vyšetření, budou tyto zaslány přímo poštou na adresu uvedenou v tabulce Průvodního dopisu spolu s fakturou za zaslání individuálního protokolu. Poplatek za rozdělení směsného vzorku zimní měli pa dvě vyšetření však i v tomto případě bude hradit Sběrné místo.